CÁCH LÊN BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

  -  

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ cho thấy sự vận động của dòng tiền trong doanh nghiệp. Một doanh nghiệp có dòng tiền vào, ra liên tục tức doanh nghiệp có khả năng thanh khoản cao.

Bạn đang xem: Cách lên báo cáo lưu chuyển tiền tệ

Bài viết dưới đây, đội ngũ giảng viên từ lớp học kế toán thực tế tại Kế toán Lê Ánh sẽ hướng dẫn chi tiết các bạn cách lập báo cáo lưu chuyển tiền tệ theo phương pháp trực tiếp.


*

Hướng dẫn chi tiết cách lập báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh

1. Cơ sở lập Báo cáo lưu chuyển tiền tệ theo phương pháp trực tiếp

- Số liệu trên Bảng Cân đối kế toán;

- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh;

- Bản thuyết minh Báo cáo tài chính;

- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ kỳ trước;

- Sổ kế toán tổng hợp,

- Sổ kế toán chi tiết các tài khoản “Tiền mặt”, “Tiền gửi Ngân hàng”, “Tiền đang chuyển”;

- Bảng tính và phân bổ khấu hao TSCĐ...

2. Hướng dẫn lập từng chỉ tiêu trong báo cáo lưu chuyển tiền tệ

Lưu ý:

- Các khoản thu tiền: Đối chiếu số phát sinh Nợ TK 111, 112, 113 với bên Có các TK liên quan.

- Các khoản chi tiền: Đối chiếu số phát sinh Có TK 111, 112, 113 với bên Nợ các TK liên quan.

Xem thêm: Bí Quyết Đánh Cờ Tướng Giỏi Của Hồ Vinh Hoa, Cách Luyện Chơi Cờ Tướng Giỏi

- Các khoản thu tiền ghi bình thường

- Các khoản chi tiền ghi âm trong dấu (…)

Chỉ tiêu

Mã số

TK Nợ

TK Có

I. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác

 

 

 

1. Thu tiền bán hàng, cung cấp dịch vụ và kinh doanh

01

111,112,113

511,131,515,121

2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hoá, dịch vụ

02

(331,152,153,154, 156)

(111,112,113)

3. Tiền chi trả cho người lao động

03

(334)

(111,112)

4. Tiền lãi vay đã trả

04

(335,6354,242)

(111,112,113)

5. Thuế TNDN đã nộp

05

(3334)

(111,112,113)

6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh

06

111,112,113

711,133,141,244

7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh

07

(811,161,244,333,338,344,

352,353,356)

(111,112,113)

Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh

20

MS20 = MS01 +MS02+MS03+MS04+MS05+MS06+MS07 

 

II. Lưu chuyển tiền tệ từ hoạt động đầu tư

 

 

 

1. Tiền chi mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác

21

(211,213,217,241,331,3411)

(111,112,113)

2. Tiền thu thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác

22

111,112,113

711,5117,131

3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác

23

(128,171)

(111,112,113)

4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại công cụ nợ của đơn vị khác

24

111,112,113

128 ,171

5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác

25

(221,222,2281,331)

(111,112,113)

6. Tiền thu hồi đầu tư vốn vào đơn vị khác

26

111,112,113

221,222,2281,131

7. Thu lãi tiền cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia

27

111,112,113

515

Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư

30

 MS30 = MS21+MS22+MS23_MS24+MS25+MS26+MS27 

III.

Xem thêm: Pro-Rata Basis Là Gì ?

Lưu chuyển tiền tệ từ hoạt động tài chính

 

 

 

1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu

31

111,112,113

411,419

2. Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu đã phát hành

32

(411,419)

(111,112,113)

3. Tiền thu từ đi vay

33

111,112,113

3411,3431,3432,41112

4. Tiền trả nợ gốc vay

34

(3411,3431,3432,41112)

(111,112,113)

5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính

35

(3412)

(111,112,113)

6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu

36

(421,338)

(111,112,113)

Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính

40

MS40 = MS31+MS32+MS33+MS34+MS35+MS36

 

Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (MS 50 = MS 20 + MS 30 + MS 40)

50

MS 50 = MS 20 + MS 30 + MS 40 

 

Tiền và tương đương tiền đầu kỳ

60

Lấy số liệu chỉ tiêu “Tiền và tương đương tiền” đầu kỳ, Mã số 110 trong Bảng cân đối kế toán (lấy ở cột “Số đầu kỳ”)

Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ

61

Số phát sinh Nợ TK 111, 112, 113,128 đối ứng với số phát sinh có TK4131 

 

Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (MS70 = MS 50 + MS 60 + MS 61)

70

Lấy số liệu chỉ tiêu”Tiền và tương đương tiền” cuối kỳ, Mã số 110 trong Bảng cân đối kế toán.

Hoặc MS70 = MS 50 + MS 60 + MS 61

 

KẾ TOÁN LÊ ÁNH

Chuyên đào tạo các khóa học kế toán thực hành và làm dịch vụ kế toán thuế trọn gói tốt nhất thị trường

 (Được giảng dạy và thực hiện bởi 100% các kế toán trưởng từ 13 năm đến 20 năm kinh nghiệm)