BÀI TẬP ĐÁNH TRỌNG ÂM

  -  

Trọng âm là phần kiến thức cơ bạn dạng nhưng mà hết sức đặc biệt vào tiếng Anh. Nếu chúng ta nói giờ đồng hồ Anh mà lại không tồn tại trọng âm, vô cùng có thể đối phương sẽ không hiểu biết nhiều chúng ta nói gì hoặc nhầm lẫn qua một tự khác. Trong nội dung bài viết hôm nay, Trung trung khu giờ đồng hồ Anh vẫn giới thiệu với chúng ta bài bác tập đánh trọng âm vào tiếng Anh tất cả đáp án, khiến cho bạn rèn luyện phần kiến thức này thật chắc chắn là.

Bạn đang xem: Bài tập đánh trọng âm

Khoá học giờ Anh giao tiếp 1 kèm 1 cho người mất gốc

50 MẪU CÂU TIẾNG ANH GIAO TIẾP VĂN PHÒNG HAY NHẤT CHO DÂN CÔNG SỞ

*

I/ Trọng âm trong tiếng Anh là gì?

Trọng âm trong giờ Anh là đầy đủ âm máu được nhấn mạnh vấn đề, hiểu lớn và rõ rộng những âm không giống trong từ bỏ. Trọng âm là 1 trong nét khác biệt vào tiếng Anh, góp từ với câu khi phân phát âm tất cả ngữ điệu rõ ràng. Ở từ bỏ điển, trọng âm rơi vào âm tiết nào thì trước âm ngày tiết kia sẽ sở hữu được vệt phẩy.

Đây là một trong những phần cơ bản với đặc biệt quan trọng vào quy trình học phạt âm tiếng Anh. Muốn nắn phát âm chuẩn cùng y hệt như người phiên bản xứ đọng, các bạn cần phải dìm trọng âm một giải pháp chính xác và tự nhiên và thoải mái ngơi nghỉ từng từ bỏ với câu.

*

II/ 15 luật lệ trọng âm giờ đồng hồ Anh cơ phiên bản yêu cầu nhớ

Quy tắc 1: Động tự tất cả 2 âm huyết, trọng âm hay lâm vào tình thế âm tiết vật dụng hai

Ví dụ: begin /bɪˈɡɪn/, forgive /fəˈɡɪv/, invite /ɪnˈvaɪt/, agree /əˈɡriː/ , …

Một số trường thích hợp nước ngoài lệ: answer /ˈɑːn.sər/, enter /ˈen.tər/, happen /ˈhæp.ən/, offer /ˈɒf.ər/, open /ˈəʊ.pən/, visit /ˈvɪz.ɪt/,...

Quy tắc 2: Danh trường đoản cú bao gồm 2 âm máu, trọng âm hay rơi vào hoàn cảnh âm tiết sản phẩm nhất

Một số ví dụ: father /ˈfɑː.ðər/, table /ˈteɪ.bəl/, sister /ˈsɪs.tər/, office /ˈɒf.ɪs/, mountain /ˈmaʊn.tɪn/,…

Một số ngôi trường hòa hợp ngoại lệ: advice /ədˈvaɪs/, machine /məˈʃiːn/, mistake /mɪˈsteɪk/, hotel /həʊˈtel/,...

*Chụ ý: Một số tự 2 âm huyết sẽ sở hữu được trọng âm khác nhau tùy thuộc vào từ bỏ loại.

Ví dụ: record, desert sẽ có được trọng âm rơi vào tình thế âm huyết đầu tiên nếu như là danh từ: record /ˈrek.ɔːd/; desert /ˈdez.ət/; rơi vào tình thế âm tiết thứ 2 là cồn từ: record /rɪˈkɔːd/; desert /dɪˈzɜːt/,…

Quy tắc 3: Tính tự bao gồm 2 âm huyết, trọng âm hay rơi vào cảnh âm máu máy nhất

Một số ví dụ: happy /ˈhæp.i/, busy /ˈbɪz.i/, careful /ˈkeə.fəl/, lucky /ˈlʌk.i/, healthy /ˈhel.θi/,…

Một số trường phù hợp nước ngoài lệ: alone /əˈləʊn/, amazed /əˈmeɪzd/,…

Quy tắc 4: Động từ ghxay, trọng âm lâm vào tình thế phần lắp thêm hai

Ví dụ: become /bɪˈkʌm/, understand /ˌʌn.dəˈstænd/, overflow /ˌəʊ.vəˈfləʊ/,…

Quy tắc 5: Danh từ ghnghiền, trọng âm rơi vào âm tiết đầu tiên.

Ví dụ: doorman /ˈdɔːrmən/, typewriter /ˈtaɪpraɪtər/, greenhouse /ˈɡriːnhaʊs/ …

Quy tắc 6: Những trường đoản cú ngừng bằng các âm huyết sau: sist, cur, vert, kiểm tra, tain, tract, vent, self, trọng âm rơi vào hoàn cảnh chính âm ngày tiết kia.

Ví dụ: event /ɪˈvent/, contract /kənˈtrækt/, prochạy thử /prəˈtest/, persist /pəˈsɪst/, maintain /meɪnˈteɪn/, herself /hɜːˈself/, occur /əˈkɜːr/,…

Quy tắc 7: Các tự kết thúc bởi các đuôi: how, what, where,... thì trọng âm vào âm máu vật dụng nhất

Ví dụ: anywhere/ˈen.i.weər/, somehow /ˈsʌm.haʊ/, somewhere/ˈsʌm.weər/,...

Quy tắc 8: Các từ 2 âm máu bước đầu bởi a thì trọng âm bấm vào âm tiết thứ hai

Ví dụ: about /əˈbaʊt/, above sầu /əˈbʌv/, again /əˈɡen/, alone /əˈləʊn/, alike /əˈlaɪk/, ago /əˈɡəʊ/,…

Quy tắc 9: Các tự tận thuộc bởi các đuôi: – ety, – ity, – ion, –sion, – cial, –ically, – ious, –eous, – ian, – ior, – iar, iasm – ience, – iency, – ient, – ier, – ic, – ics, -ial, -ical, -ible, -uous, -ics*, ium, – logy, – sophy,- graphy – ular, – ulum , thì trọng âm nhấp vào âm huyết ngay trước nó

Ví dụ: decision /dɪˈsɪʒ.ən/, attraction /əˈtræk.ʃən/, librarian /laɪˈbreə.ri.ən/, experience /ɪkˈspɪə.ri.əns/, society /səˈsaɪ.ə.ti/, patient /ˈpeɪ.ʃənt/, popular /ˈpɒp.jə.lər/, biology /baɪˈɒl.ə.dʒi/,…

Một số ngôi trường hợp ngoại lệ: lunatic /ˈluː.nə.tɪk/, arabic /ˈær.ə.bɪk/, politics /ˈpɒl.ə.tɪks/, arithmetic /əˈrɪθ.mə.tɪk/,…

Quy tắc 10: Các trường đoản cú ngừng bằng – ate, – cy*, -ty, -phy, -gy nếu 2 âm tiết thì trọng âm bấm vào âm máu thứ nhất. Nếu từ bao gồm trường đoản cú 3 âm máu trsinh hoạt lên thì trọng âm bấm vào âm tiết đồ vật 3 từ lúc cuối lên.

Ví dụ: Communicate /kəˈmjuː.nɪ.keɪt/, regulate /ˈreɡ.jə.leɪt/, classmate /ˈklɑːs.meɪt/, giải pháp công nghệ /tekˈnɒl.ə.dʒi/, emergency /ɪˈmɜː.dʒən.si/, certainty /ˈsɜː.tən.ti/, biology /baɪˈɒl.ə.dʒi/, photography /fəˈtɒɡ.rə.fi/,…

Một số trường vừa lòng ngoại lệ: accuracy /ˈæk.jə.rə.si/,…

Quy tắc 11: Các tự tận cùng bởi đuôi – ade, – ee, – ese, – eer, – ette, – oo, -oon , – ain (chỉ hễ từ), – esque, –isque, –aire, –mental, –ever, – self thì trọng âm thừa nhận làm việc bao gồm những đuôi này.

Ví dụ: lemonade /ˌlem.əˈneɪd/, Chinese /tʃaɪˈniːz/, pioneer /ˌpaɪəˈnɪər/, kangaroo /ˌkæŋ.ɡərˈuː/, typhoon /taɪˈfuːn/, whenever /wenˈev.ər/, environmental /ɪnˌvaɪ.rənˈmen.təl/,…Một số trường thích hợp nước ngoài lệ: coffee /ˈkɒf.i/, committee /kəˈmɪt.i/,…

Quy tắc 12: Các tự chỉ số đếm dìm trọng âm sinh hoạt âm tiết cuối kết thúc bằng đuôi – teen. Ng­ược lại vẫn dìm trọng âm làm việc âm tiết đầu trường hợp trường đoản cú chấm dứt bằng đuôi – y

Ví dụ: thirteen /θɜːˈtiːn/, fourteen /ˌfɔːˈtiːn/, twenty /ˈtwen.ti/, thirty /ˈθɜː.ti/, fifty /ˈfɪf.ti/,...

Xem thêm: Tìm Hiểu Md, Phd, Ma, Ba, Msc Là Viết Tắt Của Từ Gì ? Viết Tắt Của Từ Nào

Quy tắc 13: Các chi phí tố (prefix) với hậu tố hay không sở hữu trọng âm, cơ mà thường xuyên nhấn mạnh ở trong phần gốc

Ví dụ: important /ɪmˈpɔː.tənt/ - unimportant /ˌʌn.ɪmˈpɔː.tənt/, perfect /ˈpɜː.felt/ - imperfect /ɪmˈpɜː.felt/, appear /əˈpɪər/ - disappear /ˌdɪs.əˈpɪər/, crowded /ˈkraʊ.dɪd/ - overcrowded /ˌəʊ.vəˈkraʊ.dɪd/, beauty /ˈbjuː.ti/ - beautiful /ˈbjuː.tɪ.fəl/, teach /tiːtʃ/ - teacher /ˈtiː.tʃər/,...

Một số ngôi trường vừa lòng nước ngoài lệ: statement /ˈsteɪt.mənt/ - understatement /ˌʌn.dəˈsteɪt.mənt/,...

Quy tắc 14: Từ gồm 3 âm tiết:

a. Động từ

– Trọng âm rơi vào tình thế âm huyết thứ 2 ví như âm máu thứ 3 có nguyên âm nlắp cùng xong xuôi bởi 1 phụ âm:

Ví dụ: encounter /iŋ’kauntə/, determined /dɪˈtɜː.mɪnd/,...

– Trọng âm vẫn rơi vào cảnh âm máu đầu tiên giả dụ âm tiết thứ 3 là nguyên âm song tuyệt xong bằng 2 prúc âm trlàm việc lên.

Ví dụ: exercise /ˈek.sə.saɪz/, compromise /ˈkɒm.prə.maɪz/,...

b. Danh từ

- Đối với danh trường đoản cú tất cả bố âm ngày tiết, giả dụ âm huyết vật dụng nhì tất cả đựng âm /ə/ hoặc /i/ thì trọng âm sẽ rơi vào âm tiết trước tiên.

Ví dụ:paradise /ˈpærədaɪs/, pharmacy /ˈfɑːrməsi/, controversy /ˈkɑːntrəvɜːrsi/, holiday /ˈhɑːlədei/, resident /ˈrezɪdənt/…

- Nếu các danh trường đoản cú có âm tiết đầu tiên đựng âm ngắn (/ə/ hay/i/) hoặc có âm huyết sản phẩm hai chứa nguyên âm dài/ nguyên âm đôi thì trọng âm lâm vào cảnh âm ngày tiết vật dụng nhị.

Ví dụ:

computer /kəmˈpjuːtər/, potalớn /pəˈteɪtoʊ/, banamãng cầu /bəˈnænə/, disaster /dɪˈzɑːstə(r)/

c. Tính từ

- Nếu tính tự có âm huyết trước tiên là /ə/ hay/i/ thì trọng âm rơi vào tình thế âm máu lắp thêm hai.

Ví dụ: familiar /fəˈmɪl.i.ər/, considerate /kənˈsɪd.ər.ət/,…

- Nếu tính trường đoản cú gồm âm ngày tiết cuối là nguyên lòng ngắn thêm với âm máu vật dụng nhì là nguan tâm dài thì trọng âm rơi vào tình thế âm ngày tiết sản phẩm hai.

Ví dụ: enormous /ɪˈnɔːməs/, annoying /əˈnɔɪɪŋ/,...

Xem thêm: Những Kiến Thức Cơ Bản Về Lí Luận Văn Học Là Gì ? Nêu Những Đặc Điểm Cơ Bản

Quy tắc 15: Trọng âm không rơi vào tình thế các âm yếu hèn nlỗi /ə/ hoặc /i/

Ví dụ: computer /kəmˈpjuːtər/, occur /əˈkɜːr/, disaster /dɪˈzɑːstə(r)/,...

III/ các bài luyện tập trọng âm vào tiếng Anh bao gồm đáp án

Tìm trường đoản cú gồm trọng âm không giống với phần đông tự còn lại

1. a. darkness b. warmth c. market d. remark

2. a. begin b. comfort c. apply d. suggest

3. a. direct b. idea c. suppose d. figure

4. a. revise b. amount c. village d. desire

5. a. standard b. happen c. handsome d. destroy

6. a. scholarship b. negative sầu c. develop d. purposeful

7. a. ability b. acceptable c. education d. hilarious

8. a. document b. comedian c. perspective d. location

9. a. provide b. product c. promote d. profess

10. a. different b. regular c. achieving d. property

Đáp án:

1.d /2.b/ 3.d/ 4.c/ 5.d/ 6.c/ 7.c/ 8.a/ 9.b/ 10.c

Trên đấy là tổng thể phép tắc và một trong những bài xích tập vận dụng đánh trọng âm trong giờ đồng hồ Anh gồm lời giải. Hy vọng nội dung bài viết vừa rồi đã cung cấp phần đông kiến thức và kỹ năng trọng âm hữu ích cho chúng ta. Chúc bạn làm việc giờ Anh thành công!